REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO BOSKA KOMEDIA 2021 W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-
REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO BOSKA KOMEDIA 2021 W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-

REGULAMIN
DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO BOSKA KOMEDIA 2021
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2


(obowiązuje od dnia 2.12.2021 r. do dnia 19.12.2021 r.)


Niniejszy Regulamin jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną,
w okresie stanu epidemii COVID-19 (link do strony informacyjnej: https://www.gov.pl/
web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia ).
Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia 2021 (dalej: Festiwal), którego
organizatorem jest Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie (dalej: Organizator), niezależnie od lokalizacji
danego wydarzenia (dalej: Teatr, Miejsce grania).
I. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ (dalej: Widzów, Uczestników)
1. Uczestnikami wydarzeń mogą być widzowie, którzy według swojej najlepszej wiedzy, nie są
osobami zakażonymi wirusem Sars-Cov-2, nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
2. Widzowie są zobowiązani do:
1) posiadania maseczki ochronnej oraz zakrywania ust i nosa za jej pomocą;
2) zachowania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych Uczestników;
3) dezynfekcji rąk;
4) powstrzymania się od spożywania napojów lub posiłków;
5) zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie;
6) przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów
graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi wydarzenia w zakresie właściwej
organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
wynikających z przedmiotowego Regulaminu oraz aktualnych zasad, publikowanych
na stronie: Kultura i rozrywka – Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal Gov.pl
(www.gov.pl);
7) złożenia oświadczenia o treści określonej w załączniku do Regulaminu.
3. Przy wejściu do Teatru może być dokonywany pomiar temperatury. Osoby wykazujące objawy
infekcji nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach i zostaną poproszone o opuszczenie Teatru. W
takim przypadku nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana.
II. ORGANIZACJA WIDOWNI
1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród Widzów.
2. Zaleca się osobom oczekującym na zewnątrz zachowania dystansu 1,5 metra.
3. Przy wejściu do Teatru pracownicy obsługi widza kierują ruchem, wpuszczając widzów stopniowo,
po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos oraz posiada ważny bilet i złożył oświadczenie,
o którym mowa w części I.2.7.
4. Kontrola biletów dbywa się przy zachowaniu dystansu 1,5 metra.
5. Udostępnione widzom będzie nie więcej niż 50% miejsc. Do limitu nie wlicza się osób w pełni
zaszczepionych przeciw COVID-19.
6. Z uwagi na zmianę dopuszczalnego limitu miejsc z 75% do 50% już po uruchomieniu sprzedaży
biletów na Festiwal Organizator może kontaktować się z widzami, którzy zakupili uprzednio
bilety w celu uzyskania imformacji czy dany widz wlicza się do aktualnie obowiązującego limitu
obłożenia widowni.
7. Odmowa udzielenia informacji o zaszczepieniu lub brak informacji zwrotnej (w przypadku kontaktu
Organizatora z widzem drogą elektroniczną) jest uznawane za wliczające się w limit.
8. Dla potwierdzenia zachowania aktualnych zasad dotyczących wyznaczonego limitu osób mogących
brać udział w wydarzeniu, obsługa Teatru może poprosić o dobrowolne okazanie potwierdzenia
pełnego zaszczepienia przeciw COVID-19.
9. Jeżeli dozwolony limit 50% obłożenia zostanie osiągnięty, pozostałe miejsca mogą być udostępnione
tylko osobom w pełni zaszczepionym, niezależnie od ilości sprzedanych już biletów
na wydarzenie.
10. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 9, niezależnie od postanowień Regulaminu sprzedaży
biletów na Festiwal, widzom którzy nie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu mimo posiadania
zakupionego biletu przysługuje zwrot kwoty za zakupiony bilet lub wymiana na inny dostępny
spektakl. Zwrot środków nastąpi przelewem na konto widza. Podstawą zwrotu środków
jest zwrot niewykorzystanego biletu. Zwrot środków możliwy jest do 7 dni od zakończenia Festiwalu.
11. Widzowie po kontroli biletowej i wejściu do Teatru proszeni są o stosowanie się do informacji
i poleceń pracowników obsługi Teatru i w miarę moźliwości bezpośrednie kierowanie się
na swoje miejsce na widowni Teatru.
12. Podczas przerwy zaleca się nie gromadzenie w większych grupach osób.
13. Po zakończeniu wydarzenia prosimy o etapowe i strefowe opuszczania widowni przez widzów.
14. Pracownicy obsługi widzów odpowiednio kierują widzów do najbliższego wyjścia.
15. Przy przemieszczaniu się wewnątrz zaleca się zachować dystans 1,5 metra.
III. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW
1. Płyny do dezynfekcji:
Umieszczone na terenie Teatru - przy kasie biletowej lub przy wejściu głównym oraz w innych
oznaczonych miejscach.
2. Toalety:
1) toalety w Teatrze są wyposażone w dozowniki z mydłem oraz w ręczniki papierowe;
2) toalety są dodatkowo dezynfekowane podczas spektaklu.
3. Dezynfekcja pomieszczeń:
1) po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Teatru przeznaczonych
dla widzów wraz z wyposażeniem;
2) podczas spektaklu służby porządkowe Teatru w miarę możliwości dokonują dezynfekcji
klamek i innych elementów często dotykanych.
4. Wentylacja pomieszczeń:
1) podczas spektaklu i na godzinę przed nim zostają uchylone lub otwarte okna;
2) wentylacja lub klimatyzacja widowni zostaje załączona na godzinę przed spektaklem
i pozostaje włączona przez godzinę po spektaklu.
5. Zachowanie dystansu społecznego:
1) preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 1,5 metra;
2) w miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach,
na schodach stosuje się, w miarę możliwości, odpowiednie oznakowania zapewniające
dystans.
3) pracownicy obsługi widzów dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.
6. Personel Teatru:
1) personel Teatru (w szczególności: pracownicy obsługi widzów, pracownicy ochrony, pracownicy
służb sprzątających, kasjerzy) w czasie otwarcia Teatru dla widzów, wykonuje
swoje czynności z zastosowaniem środków ochrony dokonując regularnej dezynfekcji rąk
lub rękawiczek ochronnych;
2) personel Teatru został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa
w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi widzów;
3) podczas wydarzenia obecna jest osoba z obsługi odpowiedzialna za sprawy bezpieczeństwa
sanitarnego, która pozostaje w kontakcie z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa
sanitarnego Organizatora.
7. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi:
W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u widza lub obsługi wydarzenia (w
tym artystów) Teatr udostępnia listę osób, które zakupiły bilety na dany spektakl oraz listę
osób zaangażowanych do danego spektaklu i obsługi odpowiednim pracownikom Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wraz z informacjami o statusie zaszczepienia (jeżeli takie
posiada).
IV. POLITYKA INFORMACYJNA
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Festiwalu pod adresem: https://
boskakomedia.pl/ oraz na stronie Organizatora https://laznianowa.pl/.
2. Każdy uczestnik wydarzeń akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje
się zastosować do zasad w nim opisanych.
3. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich
zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na terenie
Teatru, w tym w kasie Teatru.
4. Ważne dla bezpieczeństwa widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów
głosowych.
V. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU
1. Widzowie niestosujący się do instrukcji lub poleceń pracowników obsługi widza, w przypadku
naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W
takim przypadku nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana.
2. Teatr może w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie
służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.12.2021 do 19.12.2021.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa, rekomendacje uprawnionych jednostek i służb oraz obowiązujące zasady publikowane
na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych
w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa
SARS-CoV-2.
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO BOSKA KOMEDIA 2021
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ
KORONAWIRUSA SARS-COV-2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO BOSKA KOMEDIA 2021
Ja, ……………………………………………………………………………………..… (imię i nazwisko) oświadczam,
że według mojej najlepszej wiedzy, nie jestem zakażony/a wirusem Sars-Cov-2, nie przebywam
na kwarantannie albo w izolacji, ani nie jestem objęty/a nadzorem epidemiologicznym.
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania pracowników Teatru o wszelkich
zmianach w mojej sytuacji zdrowotnej odnośnie COVID-19, jeżeli wystąpią do 7 dni od
udziału w Festiwalu.
Wyrażam zgodę na dokonanie pomiaru temperatury w chwili przyjścia do Teatru.
Informacja dodatkowa:
□ jestem /□ nie jestem ** w pełni zaszczepiony/a przeciwko wirusowi COVID-19.
DANE DO SZYBKIEJ KOMUNIKACJI:
Aktualny numer telefonu oraz adres e-mail :
Data i wydarzenie festiwalowe wraz z miejscem prezentacji, którego byłem uczestnikiem:
telefon: e-mail:
data:
spektakl/wydarzenie:
miejsce prezentacji:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków, adres e-mail:
biuro@laznianowa.pl, numer telefonu: 12/4250320.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@laznianowa.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Festiwalu zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa, w tym limitem dostępnych miejsc oraz monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 –COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz
wspierających.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. Formularze zawierające
dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu Festiwalu, ale nie później niż
31.12.2021 roku.
5) Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
........................................................................
czytelny własnoręczny podpis widza